U bent hier

Het Deense Nationaal Park Waddenzee

Op 16 oktober 2010 werd het derde en grootste nationale park van Denemarken ingehuldigd - Waddenzee Nationaal Park. Het park is open voor iedereen, het als in de andere nationale parken in Denemarken.
Waddenzee Nationaal Park is de derde van de vijf nationale parken van Denemarken en is 146,600 Ha groot. Het omvat de Waddenzee, de Waddenzee eilanden, Skallingen , Varde Ådal, het gebied rond Marbæk en een deel van de moerassen achter de dijken op het vasteland (Tjæreborgmarsken, Ribemarsken, Margrethekogen en de buitenste "kogs" in Tøndermarsken. Een kog is ingedijkt land).
De vijf parken zijn:

  • Thy ( 2008 );
  • Mols Bjerge ( 2009 )
  • Nationaal Park Waddenzee (2010);
  • Skjern Å;
  • Kongernes Nordsjælland. 

Eilanden
De Deense Waddeneilanden trekken veel bezoekers. Ze hebben unieke cultuur en natuur en vele vakantiehuizen, campings en jeugdherbergen om gasten te ontvangen.
De Waddeneilanden Rømø , Mandø en Fanø liggen langs de kust als parels aan een snoer en ze bieden unieke ervaringen. De zee, de duinen, de bossen, de heidevelden en de fauna spreken tot de verbeelding van zowel kinderen als volwassenen.
Op het vasteland maken de dijken, de moerassen en de trekkende vogels veel indruk op de gasten.

Waddenzee
De Waddenzee is een onderdeel van de Deens/ Duitse/ Nederlandse Waddenzee. De Waddenzee staat op de lijst van Particularly Sensitive Sea Areas ( PSSA ) samen met het Great Barrier Reef in Australië en de Galapagos-eilanden voor de kust van Ecuador.
De Waddenzee maakt deel uit van het Natura 2000, een netwerk van beschermde gebieden in de EU.
In Waddenzee National Park kan iedereen het buitenleven genieten. Het gebied biedt vele aanknopingspunten om te informeren over natuur.

Fauna
De Waddenzee is van vitaal belang voor de miljoenen vogels die in het voorjaar en in het najaar door het gebied trekken op weg naar hun broedgebieden of hun overwinteringsgebieden. De Waddenzee is een gigantische voorraadkast, waar de trekvogels foerageren alvorens ze verder trekken.
De brede mosselbanken in de Waddenzee zijn een belangrijke voedselbron voor onder andere de eidereend en de scholekster. De kustgebieden en de gebieden achter de dijken zijn ook van groot belang voor de wilde eend, de smient, de pijlstaart evenals voor de rotgans en de brandgans.
Onder de trekvogels hebben we de spreeuwen, die in indrukwekkende wolken heen en weer schieten tegen de hemel. Het wordt ‘Black Sun’ genoemd en op de eilanden zijn er speciale Black Sun excursies te maken.
In de Tøndermarsk kan de vluchten meer dan een miljoen spreeuwen omvatten.
De Waddenzee van Denemarken heeft ook de grootste populatie van de gewone zeehonden van het land. Ze rusten op de zandbanken die alleen bij hoog water onderstromen.

Bewoond
In het park gelden specifieke regels voor verkeer, de jacht en diverse andere activiteiten. Het gebied bevat meer dan 30 eilanden, waarvan er drie bewoonde zijn: Fanø , Mandø en Rømø.
Het gebruikelijke verschil tussen eb en vloed, bij Ho Bugt, is ongeveer 1,5 meter. Weersomstandigheden hebben invloed op het getij. Het landschap verandert steeds als gevolg van de zee en het meegebrachte materiaal.

Het ritme van eb en vloed
Het ritme van het getij tussen eb en vloed is twee keer per 24 uur.  Het biedt prima voorwaarden voor het dynamische ecosysteem van de Waddenzee met de vele microscopisch kleine planten en dieren die weer voeding zijn voor grotere dieren zoals wormen, mosselen en krabben. Er leven duizenden dieren in slechts 1 m² op de Waddenzee bodem.

Landschap
Waddenzee National Park heeft een karakteristiek open landschap, dat kan worden vergeleken met een mozaïek van verschillende soorten natuur. De ondiepe zeegebieden, de diepten, de geulen, de zandbanken en de wadden, Skallingen en de Waddeneilanden.
Er zijn duinlandschappen, moerassen, estuaria en kogs.
De Varde Å in het HO Bugt is de enige natuurlijke monding zonder dijken en sluizen in de Deense/ Duitse/ Nederlandse Waddenzee. Dit gebied is waarschijnlijk het enige landschap in het gehele waddengebied dat het minst beïnvloed is door menselijk handelen.

Geschiedenis van de beschaving
In de Waddenzee Nationaal Park zijn unieke overblijfselen uit het verleden te vinden.
De scheepswerven, de dijken, "Kogs" en de karakteristieke structuur van de nederzettingen, de dorpen die gebouwd zijn tussen de rand van het natte moeras en de droge heuvels en heidevelden vertellen allemaal hun verhaal en hun aandeel in de geschiedenis van het gebied.
De architectuur, de tradities en de cultuur- historische waarden laten duidelijk zien dat het hier gaat om een bijzondere plaats. Met Ribe als de oudste stad en Tønder de oudste markt, er is veel te zien en veel lokale cultuur te verkennen.

Bronnen: 

danmarksnationalparker.dk

Average: 3.5 (2 votes)
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie