U bent hier

Internationaal advies voor Kening fan ‘e Greide

Van woensdag 11 september tot en met maandag 16 September komen negentien professionals uit tien landen naar de Greidhoeke. Ze onderzoeken met verschillende belangengroepen wat weidevogelvriendelijk boeren is, en wat er nodig is om te komen tot een breed gedragen weidevogellandschap. De professionals volgen een cursus bij Wageningen University Research over multistakeholder processen: hoe kunnen verschillende belangengroepen constructief samenwerken? Het advies wordt aangeboden aan verschillende partijen en past binnen de Ontwerp-Streekagenda Noardwest-Fryslân 2014-2020.

Afrika en Azië
De cursisten zijn professionals uit Afrikaanse of Aziatische landen, waarvan de meeste op ministeries werken of bij professionele organisaties die zich met platteland en landbouw bezig houden. Burgemeester Liemburg verwelkomde het het gezelschap in de kerk van Jorwert.

Greidhoeke
Na bespreking van het programma en hun opdracht gaan ze op excursie door de Greidhoeke, om een eerste indruk van het landschap te krijgen. Op donderdag, vrijdag en zaterdag interviewen de cursisten boeren van Natuurcoöperatie Baarderadiel, boeren van agrarische natuurvereniging Greidhoeke, en medewerkers van Natuurmonumenten, Nijkleaster Jorwert, Boerennatuur, Provincie Fryslân, Plattelânsprojekten NoardWest Fryslân, Wetterskip Fryslân, Bond van Friese Vogelwachten, Skriezekrite Skrins en Skrok, Dairy Campus en Van Hall Larenstein. Op zondag verwerken ze de gegevens tot een advies over het gewenste gebiedsproces. Op maandagmorgen 16 september (10.00 uur) wordt het advies gepresenteerd en bediscussieerd met de belangengroepen in de kerk van Jorwert.

Streekgedragen agenda voor de toekomst
Kening fan ‘e Greide staat voor integrale ontwikkeling van het cultuurlandschap volgens economische, ecologische en sociaal-culturele dimensies. Kening fan ‘e Greide is in juni benaderd door WUR-CDI (Centre for Development Innovation, Universiteit Wageningen) met een vraag of negentien internationale cursisten naar de Greidhoeke in Fryslân kunnen komen om veldwerk te doen voor hun cursus ‘Multistakeholder processen’. Na overleg met enkele sleutelpersonen uit het gebied is afgesproken dat dit bezoek een interessante mogelijkheid is om met een frisse blik van buiten naar het toekomstig weidevogelbeheer in de Greidhoeke te kijken. De centrale vraag:

Evenwicht
Hoe kan een gebiedsofferte ‘Greidfûgellânskip Greidhoeke’ worden ontwikkeld met steun van verschillende belangengroepen, waarin de belangen van boeren, burgers, ecologie en cultuurhistorie evenwichtig worden meegenomen?

Gebiedscollectieven
Met de komst van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2014-20), en het nationale beleid voor agrarische natuurbeheer, krijgen zogenaamde ‘gebiedscollectieven’ ruimte om een offerte uit te brengen om natuurdoelen, duurzame landbouw en gesloten kringlopen te realiseren. Natuurdoelen zoals weidevogelbeheer zullen door de provincie vastgesteld worden. Daarnaast gaat het nieuwe plattelandsbeleid (2014-20) uit van ‘Community-Led Local Development’, ontwikkelingen geleid vanuit de streek. De Ontwerp-Streekagenda NoardWest-Fryslân heeft een opgave ‘Ontwikkelen groenblauwe diensten’ waar agrarisch natuurbeheer een aspect van is.

Petsje ôf foar kening skries
Op maandag 16 September (10.00 uur) zullen een aantal boeren en basisschool leerlingen als afsluiting het lied ‘Petsje ôf foar kening skries’ ten gehore brengen. Dit lied is geschreven door Hindrik van der Meer als bijdrage aan het burgerjuryproces van Kening fan ‘e Greide.

Bronnen: 

Kening fan' e Greide

Nog geen stemmen
Reactie plaatsen? Lees eerst de huisregels.

Advertentie