U bent hier

Voorwaarden

Voorwaarden Waddenpost           

1. Waddenpost
De website www.waddenpost.nl is een onderdeel van Persbureau Ameland. Persbureau Ameland is geregistreerd bij het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer 01117078.
Waddenpost is de handelsnaam van Persbureau Ameland en de leverancier van de voorziening. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatievoorziening en dienstverlening van Waddenpost.
Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Aanmelden
Iedereen kan zich als Waddenposter aanmelden. Een Waddenposter is een gebruiker van de voorziening van Waddenpost, kortweg WP, die op www.waddenpost.nl een eigen pagina maakt en teksten, foto’s en filmpjes over onderwerpen die het waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken aangaan publiceert op WP.
Het aanmeldingsformulier, het elektronisch formulier op de website van WP waarmee de Waddenposter zich aanmeldt, vormt samen met de voorwaarden de overeenkomst tussen WP en Waddenposter. Een Waddenposter is een natuurlijke persoon, bedrijf of organisatie met wie WP de overeenkomst sluit.
Inschrijven voor WP kan alleen na accepteren van deze voorwaarden. Uw aanmeldgegevens kunnen alleen worden ingezien door het secretariaat van Waddenpost en worden niet doorgegeven aan derden.
WP heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen door ze te publiceren op de website van WP. Bezoekers en gebruikers van de WP wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te lezen. Gewijzigde Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.
WP kan te allen tijde verbeteringen en uitbreidingen aan de functionaliteit van de website WP doorvoeren.

3. Deelnemen
Om deel te kunnen nemen aan WP maak je een account aan op WP. Het account wordt door de nieuwe Waddenposter bevestigd via de door WP toegestuurde bevestigingsmail. WP behoudt zich het recht voor gebruikers of toekomstige gebruikers te weigeren als WP merkt dat gebruiker niet positief bijdraagt aan WP.
Na inschrijving wordt de inschrijver Waddenposter, met een naam en avatar in de vorm van je eigen naam of een Waddenposternaam en een eigen fotootje als herkenbare avatar.
WP levert het platform waarop de Waddenposter kan publiceren. WP biedt daarvoor een algemeen openbaar toegankelijk deel en een besloten deel dat uitsluitend toegankelijk is voor de Waddenposters en medewerkers van WP.
De publicaties blijven eigendom van de Waddenposter en kunnen alleen door de Waddenposter zelf en WP worden veranderd: aangevuld, verbeterd en verwijderd. Een Waddenposter vult de persoonlijke Waddenposterpagina en plaatst binnen een week na aanmelding de eerste publicatie. 
WP levert een persoonlijke gebruikersaccount waarin de Waddenposter de gegevens kan wijzigen.
Waddenposter ontvangt van WP een URL van de persoonlijke WP pagina en WP biedt Waddenposter de gelegenheid om een persoonlijke gebruikerscode, een Pub-ID, van Google Adsense in te voeren, waarmee het mogelijk wordt met de publicaties inkomsten te verwerven uit het Google Adsense programma. De inkomsten voor de Waddenposter beginnen als Waddenpost voldoende bezoekers krijgt.

4. Verdienen
De Waddenposter kan geld verdienen aan de publicaties via inkomsten uit de advertenties van Google Adsense die bij de eigen publicaties worden weergegeven. Invoeren van het Google Adsense Pub-ID houdt in dat je de voorwaarden van Google Adsense onderschrijft. WP en Google Adsense geven geen garantie voor inkomstenvergaring vanuit het Google Adsenseprogramma.
Als de Pub-ID is ingevoerd en gekoppeld aan de persoonlijke pagina van Waddenposter op WP, dan vertoont Google Adsense reclameblokken die zijn gekoppeld aan het Google Adsense account van de Waddenposter. Via de Google Adsense statistieken kan de Waddenposter zelf bijhouden hoeveel de advertenties hebben opgebracht.
WP geeft zelf geen vergoeding aan Waddenposter.
Iedere Waddenposter krijgt als vergoeding 50% van de advertentieweergaven van de Google AdSense advertenties, die op de pagina met publicaties van Waddenposter worden geplaatst. WP behoudt zich het recht voor wijzigingen in het bonuspercentage aan te brengen.
Waddenposter krijgt geen vergoeding via advertenties anders dan Google Adsense.
Communicatie over Google Adsense account gerelateerde onderwerpen richt de Waddenposter tot Google Adsense.
Alle communicatie over WP-faciliteiten tussen Waddenposter en WP gaat via elektronische post, via de interne berichten voorziening.

5. Eigendom
Waddenposter is als enige verantwoordelijk voor de eigen publicaties.
Alle rechten op de programmatuur van WP berusten bij Waddenpost. Waddenposter mag niets aan de programmatuur van de website wijzigen en de door WP genomen beschermende maatregelen mogen niet worden ondermijnd of ontdoken. Waddenposter krijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is.
De auteursrechten op de publicaties van Waddenposter berusten bij de Waddenposter.
De intellectuele eigendomsrechten op de teksten van WP zelf berusten bij WP en haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven. Niets van de website WP mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van WP.
WP mag bijdragen, of delen daarvan, van Waddenposters te gebruiken voor promotiedoeleinden van de website van WP zelf.
Waddenposter mag het logo, de handelsnaam en domeinnaam van WP gebruiken zolang het in overeenstemming is met deze overeenkomst en zonder iets aan de huisstijl te veranderen.

6. Verboden gebruik
Het is Waddenposter toegestaan om teksten, foto’s, filmpjes en agenda onderwerpen te publiceren op WP, als het onderwerp met het waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken van doen heeft of, wat tekst en foto- en filmbeelden betreft, met waddenlandschappen elders in de wereld. Niet wadden-gerelateerde publicaties worden geweigerd.
Het is Waddenposter niet toegestaan om het volgende te publiceren op WP:

  • pornografisch materiaal; 
  • haatdragend en haatzaaiend materiaal; 
  • geweld verheerlijkende inhoud; respectloze publicaties en kwaadsprekerij;
  • bedreigingen;
  • materiaal waarvan Waddenposter niet de rechtmatige eigenaar is. 

Waddenposter zal nimmer zelf klikken op de advertenties van Google Adsense en nimmer anderen aansporen op de advertenties van Google Adsense op WP te klikken.
Waddenposter mag de reputatie van WP niet schenden of betrokken zijn bij een actie van derden die WP in diskrediet brengt.

7. Beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
De overeenkomst kan met of zonder opgaaf van reden worden beëindigd. Waddenposter annuleert schriftelijk via elektronische post aan wad@waddenpost.nl. Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de annulering is de overeenkomst tussen Waddenposter en WP beëindigd.
WP is gerechtigd de website www.waddenpost.nl en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. WP is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Waddenposters en bezoekers als gevolg hiervan.

8. Wijzigingen
WP kan deze voorwaarden wijzigen.
Voor Waddenposters met een bestaande overeenkomst geldt een termijn van 30 dagen na publicatie van de wijziging. Waddenposters worden van grote wijzigingen op de hoogte gesteld via het Forum. Kleine wijzigingen kunnen zonder aankondiging en met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd.

9. Vertrouwelijk
Waddenposter maakt geen vertrouwelijke informatie van WP bekend. Onder vertrouwelijke informatie verstaat WP alle informatie die door WP is aangeduid met vertrouwelijk. Tevens bedoelt WP daarmee alle informatie over de programmatuur van de website van WP en de informatie op de website van WP.

10. Gebruiksvoorwaarden
Waddenposter bepaalt wat hij of zij op WP publiceert.
Waddenposter is eigenaar van het gepubliceerde en maakt geen inbreuk op de rechten van derden. WP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gepubliceerde van Waddenposters via WP. Waddenposter vrijwaart WP voor aanspraken van derden. 
Mocht WP merken dat bijdragen die Waddenposter op WP heeft gepubliceerd onrechtmatig zijn, dan zal WP direct maatregelen nemen door de publicatie te verwijderen of te blokkeren. WP heeft in een dergelijk geval tevens het recht alle publicaties van Waddenposter te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van WP. In geen geval zal WP aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit voortvloeit.
Waddenposter houdt door WP aan Waddenposter verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim. WP is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Waddenposter die zich aanmeldt daadwerkelijk de Waddenposter is. Waddenposter stelt WP op de hoogte bij vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. WP heeft het recht dan doeltreffende maatregelen te nemen.
Waddenposter geeft wijzigingen van naam, adres, e-mailadres of overige gegevens van het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk door aan WP.
Waddenposter beheert zijn persoonlijke pagina zorgvuldig.

11. Onderhoud
WP spant zich in om een optimale beschikbaarheid van de website van Waddenpost te bieden. WP mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Waddenposters wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website en de beschikbaarheid van de Website geheel of deels onderbreken voor onderhoud en wijzigingen. WP is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg dat onderhoud en die wijzigingen of voor het tijdelijke niet-beschikbaarheid van de Website.
WP stelt, bij grote wijzigingen, de Waddenposters tijdig op de hoogte van de geplande werkzaamheden, via het Forum.

12. WP-Kompas
WP ondersteunt Waddenposter online bij het gebruik via de pagina ‘WP-Kompas.’ Daarnaast kan Waddenposter op het ‘Forum’ kijken of de vraag daar al beantwoord is of via een intern bericht een vraag stellen. WP spant zich in de vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

13. Rechten
Alle rechten op de programmatuur van website WP berusten bij WP. Waddenposter krijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Waddenposter mag niets aan de website van WP en programmatuur wijzigen.
Na opzegging van de overeenkomst lopen de intellectuele eigendomsrechten door en maakt WP daar aanspraak op zolang de website doorloopt.

14. Aansprakelijkheid
WP is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van WP, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van WP.

15. Overmacht
In geval van overmacht wordt de overeenkomst opgeschort of beëindigd, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding geldt.

16. Slotbepalingen
Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze oorwaarden ontstaan worden beslecht door een bevoegde rechter.

17. Nieuwsbrief
Je krijgt na aanmelding automatisch een Waddenpostnieuwsbrief in je mailbox. Bij elke nieuwsbrief kun je zelf besluiten om abonnee te blijven of af te zeggen.

18. Gewijzigd
Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op  25 mei 2018.

Contactgegevens
Is er na het lezen van deze voorwaarden nog iets niet duidelijk, neem dan via het contacformulier of per brief contact met ons op.
Adres:
Persbureau Ameland o.v.v. Waddenpost
O.P.Lapstraat 7
9161 BV Hollum Ameland
Nederland